શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Friday, August 07, 2020

fghfgh

adaasasada

Admission Notice

Wednesday, January 15, 2020

કારોબારી સભાસદોની યાદીકારોબારી સભાસદોની યાદી
મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૬૧ - ૧૯૬૩

મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૬૩ - ૧૯૬૫

મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૬૫ - ૧૯૬૭


મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૬૭ - ૧૯૬૯
મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૬૯ - ૧૯૭૧
 

મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૭૧ - ૧૯૭૩

મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૭૩ - ૧૯૭૫
 મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૭૫ - ૧૯૭૭
 મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૭૫ - ૧૯૭૭
 


મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૭૭ - ૧૯૭૯
મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૭૯ - ૧૯૮૧


મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૮૧ - ૧૯૮૩
મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૮૩ - ૧૯૮૫

અધિકારી બોર્ડ  :  ૧૯૮૩ - ૧૯૮૫

શ્રી વેરશી ખેરાજ હરિયા
શ્રી જેઠાલાલ મુરજી છેડા
શ્રી ઉત્તમચંદ રતનશી ગોશર 
શ્રી પ્રેમજી ખીમજી ગડા
શ્રી દામજી ઉમરશી સાવલાટ્રસ્ટ બોર્ડ :  ૧૯૮૩-૧૯૮૪ થી ૧૯૮૮-૧૯૮૯
શ્રી રવજી ખીમજી છેડા
શ્રી કુંવરજી માલશી હરીયા
શ્રી ચંદુલાલ ગાંગજી ફ્રેમવાલા
શ્રી પદમશી શામજી શાહ
શ્રી મુરજી પાસુભાઈ
શ્રી શરદ દેવરાજ મારુ
શ્રી કાંતિલાલ મોનજી કલ્યાણજી
શ્રી અમૃતલાલ પાંચુભાઈ
શ્રી આણંદજી હીરજી
શ્રી કરશનભાઈ લધુભાઈ નિસરમેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૮૫ - ૧૯૮૭
મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૮૭ - ૧૯૮૯ & ૧૯૮૯ - ૧૯૯૧મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૯૧ - ૧૯૯૪મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૯૪ - ૧૯૯૭
શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન

અધિકારી બોર્ડ :  ૦૧.૦૪.૧૯૯૪  થી ૩૧.૦૩.૧૯૯૭ સુધી
૧.  પ્રમુખ        :  શ્રી પદમશી શામજી શાહ, ગઢસીસા
૨.  ઉપપ્રમુખ    :  શ્રી ચાંપસી હરસી તુંબડીવાલા, તુંબડી નાની
૩.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી શ્યામ નેણશી વોરા, નારાણપુર
૪.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી પ્રેમજી શીવજી કારાણી, ખારુઆ
૫.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી વલ્લભજી કેશવજી વોરા, નારાણપુર
મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૧૯૯૭ - ૨૦૦૦

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન

અધિકારી બોર્ડ :  ૦૧.૦૪.૧૯૯૭  થી ૩૧.૦૩.૨૦૦૦ સુધી
૧.  પ્રમુખ        :  શ્રી લક્ષ્મીચંદ વેરશી કારણી, ડુમરા
૨.  ઉપપ્રમુખ    :  શ્રી ખીમજી રણશી છેડા, ગોધરા
૩.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી દામજી ઉમરસી સાવલા, ડુમરા
૪.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી શ્યામ નેણશી વોરા, નારાણપુર
૫.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી વલ્લભજી કેશવજી વોરા, નારાણપુર

૦૧.૦૪.૧૯૯૭  થી ૩૧.૦૩.૨૦૦૦ સુધી ટ્રસ્ટ બોર્ડ
૬.  ચેરમેન        શ્રી પદમશી સામજી શાહ, ગઢસીસા
૭.  મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ખીમજી રણશી છેડા, ગોધરા
૮.  મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ઉત્તમચંદ રતનશી ગોસર ડુમરા
૯.  શ્રી હીરજી વેલજી સતરા, ગુંદાલા
૧૦.  શ્રી વશનજી લાલજી શાહ, ગોધરા
૧૧.  શ્રી ચાંપસી હરશી તુંબડીવાલા તુંબડી નાની
૧૨.  શ્રી લક્ષ્મીચંદ વેરશી કારણી, ડુમરા

દાતા ટ્રસ્ટીઓ
૧૩  શ્રી શરદ દેવરાજ મારુ, હાલાપુર
૧૪  શ્રી કાંતિલાલ મોનજી મારુ, હાલાપુર
૧૫  શ્રી લક્ષ્મીચંદ મેઘજી મારુ, ગોધરા
૧૬  શ્રી સુરેશ મણીલાલ શાહ, ગોધરા
૧૭  શ્રી કરશનભાઈ નિસર, ખારોઈ

મેનેજીંગ કાઉન્સીલના સભાસદો  : ૦૧.૦૪.૧૯૯૭  થી ૩૧.૦૩.૨૦૦૦ સુધી
૧૮.  શ્રી તલકસી વશનજી ગોસર, ગોધરા
૧૯.  શ્રી ચંદુલાલ ગાંગજી ફ્રેમવાલા, નારાણપુર
૨૦.  શ્રી દામજી શામજી બિદડાવાલા, બિદડા
૨૧.  શ્રી  તલકશી ચન્નાભાઈ ગાલા, કોટડી મહાદેવપુરી
૨૨.  શ્રી દામજી હરશી નાગડા - કાકુભાઈ, સણોસરા
૨૩.  શ્રી વલ્લભજી માવજી મોતા, ગોધરા
૨૪.  શ્રી જીવરાજ શીવજી નિસર, નાગ્રેચા
૨૫.  શ્રી દામજી ભાણજી ગડા, રાયધણજર
૨૬.  શ્રી અમરચંદ લિલાધર વોરા, નારાણપુર
૨૭.  શ્રી પ્રવિણ લાલજી ગોસર, ડુમરા
૨૮.  શ્રી ધનજી ડુંગરશી કારાણી, ડુમરા
૨૯.  શ્રી મુરજી ટોકરસી વોરા, ગોધરા
૩૦.  શ્રી પદમશી દેવરાજ નાગડા, ડુમરા
૩૧.  શ્રી તલકશી હિરજી ગાલા, ડુમરા
૩૨.  શ્રી હિરાલાલ વેલજી ગાલા, ઉનડોઠ મોટી
૩૩.  શ્રી લાલજી તેજપાર હરિયા, દેવપુર
૩૪.  શ્રી શાંતિલાલ જેઠાલાલ ગોધરા
૩૫.  શ્રી જીવરાજ ભાણજી શિવરીવાલા, મંજલા હમલા
૩૬.  શ્રી  મુલેશ મણીલાલ સાવલા, ડુમરા
૩૭.  શ્રી પ્રેમજી શીવજી કારાણી, ખારુઆ
૩૮.  શ્રી  કાંતિલાલ દન્નાભાઈ ગડા બાડા
૩૯.  શ્રી તલકસી શીવજી મોતા,

સ્થાનિક મંત્રી :
૪૦. શ્રી નવિન ગાંગજી ગોસર, ગોધરા


મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૨૦૦૦ - ૨૦૦૩મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૨૦૦૩ - ૨૦૦૬

મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૨૦૦૬ - ૨૦૦૯


મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૨૦૦૯ - ૨૦૧

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન

અધિકારી બોર્ડ :  ૩૧.૦૩.૨૦૧૨ સુધી
૧.  પ્રમુખ            :  શ્રી બુદ્ધિચંદ હિરજી મારુ હાલાપુર
૨.  ઉપપ્રમુખ      :  શ્રી અમરચંદ લિલાધર વોરા, નારાણપુર
૩.  માનદ મંત્રી   :  શ્રી તલકસી ચન્નાભાઈ ગાલા, કોટડી મહાદેવપુરી
૪.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી નિરંજન મોરારજી ગોસર, ગોધરા
૫.  માનદ મંત્રી  :  શ્રી વલ્લભજી કેશવજી વોરા, નારાણપુર

૩૧.૦૩.૨૦૧૫ સુધી ટ્રસ્ટ બોર્ડ
૬.  ચેરમેન            શ્રી ખીમજી રણશી છેડા, ગોધરા
૭.  મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી શ્યામ નેણશી વોરા, નારાણપુર
૮.  મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી  શ્રી જવાહર દેવરાજ મારુ, હાલાપુર
૯.    ટ્રસ્ટી              શ્રી બુદ્ધિચંદ હિરજી મારુ હાલાપુર
૧૦.  ટ્રસ્ટી              શ્રી વશનજી લાલજી શાહ, ગોધરા
૧૧.   ટ્રસ્ટી              શ્રી ચંદ્રકાંત લિલાધર શાહ, ગોધરા
૧૨.   ટ્રસ્ટી              શ્રી વિનોદ દેવરાજ ગંગર, ગોધરા

દાતા ટ્રસ્ટીઓ
૧૩  શ્રી શરદ દેવરાજ મારુ, હાલાપુર
૧૪  શ્રી કાંતિલાલ મોનજી મારુ, હાલાપુર
૧૫  શ્રી લક્ષ્મીચંદ મેઘજી મારુ, ગોધરા
૧૬  શ્રી સુરેશ મણીલાલ શાહ, ગોધરા
૧૭  શ્રી અમૃતલાલ કરશનભાઈ નિસર, ખારોઈ

મેનેજીંગ કાઉન્સીલના સભાસદો   :  ૩૧.૦૩.૨૦૧૨ સુધી
૧૮.  શ્રી તલકસી વશનજી ગોસર, ગોધરા
૧૯.  શ્રી દામજી ઉમરસી સાવલા, ડુમરા
૨૦.  શ્રી દામજી શામજી બિદડાવાલા, બિદડા
૨૧.  શ્રી મીઠુભાઈ માવજી ગડા, રાયધણજર
૨૨.  શ્રી દામજી હરશી નાગડા - કાકુભાઈ, સણોસરા
૨૩.  શ્રી વલ્લભજી માવજી મોતા, ગોધરા
૨૪.  શ્રી જીવરાજ શીવજી નિસર, નાગ્રેચા
૨૫.  શ્રી દામજી ભાણજી ગડા, રાયધણજર
૨૬.  શ્રી નાનજી શામજી ખિમસરીયા, ઉનડોઠ મોટી
૨૭.  શ્રી હિરજી રતનશી વોરા, વરંડી મોટી
૨૮.  શ્રી કાનજી શામજી ખિમસરીયા, ઉનડોઠ મોટી
૨૯.  શ્રી હિરાચંદ નાગજી ગાલા, ડુમરા
૩૦.  શ્રી પદમશી દેવરાજ નાગડા, ડુમરા
૩૧.  શ્રી તલકશી હિરજી ગાલા, ડુમરા
૩૨.  શ્રી હિરાલાલ વેલજી ગાલા, ઉનડોઠ મોટી
૩૩.  શ્રી કાંતિલાલ લિલાધર શાહનંદ, ડુમરા
૩૪.  શ્રી જયંતિલાલ ખેતશી નાગડા, ડુમરા
૩૫.  શ્રી ઠાકરસી કલ્યાણજી ગડા, સાભરાઈ
૩૬.  શ્રી  પદમસી હિરજી ગડા, મંજલ રેલડિયા
૩૭.  શ્રી વસંત કેશવજી સાવલા, બાડા
૩૮.  શ્રી અશોક વિશનજી છેડા, ગોધરા

સ્થાનિક મંત્રી :
૩૯.  શ્રી નવિન ગાંગજી ગોસર, ગોધરા


મેનેજીંગ કાઉન્સીલ કારોબારી ૨૦૧૨ - ૨૦૧૫કારોબારી સભાસદો છાત્રબાળાઓ સાથે કચ્છ ગોધરામાં બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩ના રોજ...


કારોબારી સભાસદો છાત્રબાળાઓ સાથે કચ્છ ગોધરામાં બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩ના રોજ...કારોબારી સભાસદો છાત્રબાળાઓ સાથે કચ્છ ગોધરામાં બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩ના રોજ...


કારોબારી સભાસદોની યાદી

Advertisement for Friday  17th January, 2020....

Khabar Patrika Dated Friday  17th January, 2020....https://1.bp.blogspot.com/-JeAsjl76QqA/XskmuU_Z4YI/AAAAAAAAjmQ/BEe4_A-HFVUzZJmsvSihglSkOQpUhQOTQCLcBGAsYHQ/s1600/a501.JPG

Tuesday, December 24, 2019

AGM and Audited Accounts for 01.04.2018 to 31.03.2019 on Wednesday 15.01.2020AGM and Audited Accounts for 01.04.2018 to 31.03.2019 on Wednesday 15.01.2020

AGM and Audited Accounts for 01.04.2017 to 31.03.2018 on 14.02.2019

AGM and Audited Accounts for 01.04.2016 to 31.03.2017 on 20.12.2017

AGM and Audited Accounts for 01.04.2015 to 31.03.2016 on 24.03.2017

AGM and Audited Accounts for 01.04.2014 to 31.03.2015 on 26.02.2016
Khabar Patrika  Wednesday 25.12.2019


Khabar Patrika  Saturday  28.12.2019