શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Tuesday, May 20, 2014

ડુમરા બોર્ડીંગ અને ગોધરા કન્યા છાત્રાલય સંસ્થાના વર્તમાન ટ્રસ્ટબોર્ડના ચેરમેન, આદરણીય વડીલ મુરબ્બી શ્રી ખીમજીભાઈ રણશી છેડાને નતમસ્તકે આદરાંજલીડુમરા બોર્ડીંગ અને ગોધરા કન્યા છાત્રાલય સંસ્થાના વર્તમાન ટ્રસ્ટબોર્ડના ચેરમેન, આદરણીય વડીલ મુરબ્બી શ્રી ખીમજીભાઈ રણશી છેડાને નતમસ્તકે આદરાંજલીMonday, May 19, 2014

ડુમરા બોર્ડીંગ - ઈતીહાસ - હીરાલાલ વેલજી ઊનડોઠ વાલા તથા છાત્રાલય બોર્ડીંગ લવાજમ રસીદ

ડુમરા બોર્ડીંગ - ઈતીહાસ - તથા છાત્રાલય બોર્ડીંગ લવાજમ રસીદ

લિ. હીરાલાલ વેલજી ઊનડોઠ વાલા Friday, May 09, 2014

સેવાના સારથી - માનવતાના મસીહાને શ્રધ્ધાંજલિ - કચ્છ ગોધરાના શ્રી તલકશી વશનજી લખમશી લધા ગોસર
સેવાના સારથી - માનવતાના મસીહાને શ્રધ્ધાંજલિ - 
કચ્છ ગોધરાના શ્રી તલકશી વશનજી લખમશી લધા ગોસરWednesday, May 07, 2014

New Application for admission

        નામ                              ધોરણ              ગામ           ફોન નબર
              11  ગોસ્વામી કોમલ મહેશનાથ          10            લાકડીયા            90 998 64154
              12 જેઠવા માનસીબા હરિશ્ચન્દ્ર             8             કેરા                   99 794 89837
              13 પંડ્યા  અંકિતા ખરાશંકર                              છસરા                99 787 38016
             14 ખાંડેકા  દેવ્યાની ઠાકરશી                9           અંજાર                 98 256 79479
             15 ગોસ્વામી' કોમલ દેવગર                 6        જામનગર               93 779 64198
             16 સોઢા દિવ્યાબા  નારાણજી               9          જીયાપર               99 787 39074
             17 જાટિયા નિરાલી  ચન્નાભાઈ             9  નગા વલાડિયા               78 746 40213
             18 ભગત રિધ્ધી અમૃતલાલ                8     મેરાઉ                       94 290 42580
             19 પટેલ  રચના નરસિહ ભાઈ             9   બિદડા                       
             20 જાડેજા પૂજા વનરાજ સિહ              9   નાના રતડિયા              99 139 52326
            21 બંસી  અરવિંદભાઈ ભીમાણી            8     મેરાઉ                       98 793 26269
            22 નાકરાણી મોનિકા સુરેશભાઈ            8     બિદડા                
            23 ગોસ્વામી  અશ્વિની પ્રફુલ્લ ગર          9   સુખપર  રોહા                 99 782 49440
            24 શેઠ શ્રી બાબુભાઈ નાગ્રેચા વાળા એ કહ્યું છે કે 2 કોઠારા થી દીકરીઓ તેઓ મોકલશે              

ફોન થી આવેલ છે. યાદી :

ફોન થી આવેલ છે। એની યાદી મોકલું છુ                                                    
                                   નામ                                    ધોરણ              ગામ             મોબાઈલ નબર                  
                       1   હંસા  દેવજી  રાજા ભોપા                      9              વડવા ભોપા    નખત્રાણા 
                        2  જશું બેન માંડા વાકા ભોપા                   9             વડવા ભોપા   નખત્રાણા
                      3   વિજુ  રાગા રબારી                              9             પદમ પુર    માંડવી
                      4  ગીતા દેવજી રાજા ભોપા                        7           વડવા ભોપા  નખત્રાણા
                      5  જોષી ઈશ્વરી ભીમસેન                           6          મોતાભાડીયા        98 256 22614
                      6 જોષી  ખુશાલી પ્રકાશભાઈ                    10        રાજકોટ                 97 140 26397   
                     7 મોતા કોમલ દિનેશભાઈ                         8          મસ્કા                    97 271 72084
                     8 ખોડ તૃપ્તિ જટુભા                                 6        ગેલડા                    94 286 82940
                     9 સંઘવી રિયા નરેન્દ્ર ભાઈ                         9           ભુજ                  98 253 80809
                    10 સોલંકી ધૃતિ પ્રવીણ ભાઈ નાનજી             9        ભુજપુર                  99 259 49974     

Sunday, April 20, 2014

શ્રી ખીમજી રણશી છેડા ગોધરા, ચેરમેન, ટ્રસ્ટ બોર્ડ, શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૅન વિદ્યાનિકેતન

શ્રી ખીમજી રણશી છેડા ગોધરા, ચેરમેન, ટ્રસ્ટ બોર્ડ,  શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૅન વિદ્યાનિકેતન

Tuesday, April 08, 2014

કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના


Wednesday, April 02, 2014

કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના


કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના
----

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન (સ્થાપના - ઈ.સ. ૧૯૧૮) : સંચાલિત

શ્રી ધનજી કેશવજી તથા શ્રી પાંચુભાઈ મણસી 
જૈન કન્યા છાત્રાલય 
(સ્થાપના - ઈ.સ. ૧૯૬૩) 
ગોધરા કચ્છ પીન ૩૭૦ ૪૫૦. 
(મો. +૯૧  ૯૮૨૦૦  ૮૬૮૧૩). 


ધોરણ ૬-૭-૮ માં દાખલ થવા 

સાદા પત્રથી વિગતો 
લખી મોકલવી અથવા
ઉપર અરજી કરવી. 
અહિંયા કલીક કરો...


Mumbai  Address : 
Shri Kalyanji Thakarshi &Sons Jain Vidyaniketan
207 Veena Chambers
Clive Cross Lane
Dana Bunder
Mumbai 400 009
email :   helpkvo@gmail.com
Mobile + 91 98200 86813


નીચે કોમેન્ટમાં અરજી કરવી. નમુનો આપેલ છે.
નમુનો  : નામ રંજન રામજી કાનજી વ્યાસ ગામ લાખાપર
જન્મ તારીખ ૧-૧-૨૦૦૨.
ધોરણ છ નાલા સોપારા ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળાથી પાસ કરેલ છે અને ધોરણ સાતમાં દાખલ કરવી છે.
પત્રવ્યવહારનું સરનામુ  :
રામજી કાનજી વ્યાસ
અંજીર વાડી, ઘર ક્રમાંક ૧૨૩
ગામ લાખાપર
વાયા  :  પત્રી કચ્છ પીન ૩૭૦ ૧૨૩
મોબાઈલ નમ્બર  :  ૯૮૨૦૦ ૮૬૮૧૩.

અરજી કરતી વખતે સાથે કાંઈ બીંડાણ કે સર્ટીફિકેટ, વગેરે મોકલવા નહીં.
સાદા પોસ્ટ કાર્ડ ઉપર અરજી ચાલશે. મુંબઈમાં અરજી મળતાં મોબાઈલ ઉપર એસ.એમ.એસ.થી પોંચ મોકલવામાં આવશે અને આ વેબ સાઈટ ઉપર અરજી મળેલ છે એ બાળાની નોંધ મુકવામાં આવશે. રજીસ્ટર્ડ કે રજીસ્ટર્ડ એડીથી પત્ર મોકલવો નહિં એ વિનંત્તિ છે.


Tuesday, March 18, 2014

દાન ભેટ સ્વીકારવા બાબત


દાન ભેટ સ્વીકારવા બાબત


Saturday, March 08, 2014

શિક્ષણ પ્રચાર પ્રસાર અભિયાનFriday, March 07, 2014

સ્વમુલ્યાંકનથી ફ્રીમાં ગુણવતાયુકત પ્રાથમિક શિક્ષણ


સ્વમુલ્યાંકનથી ફ્રીમાં
ગુણવતાયુકત પ્રાથમિક શિક્ષણ


કચ્છમાં અબડાસા તાલુકાના ડુમરા ગામના દામજી ઉમરશી સાવલા, પદમશી દેવરાજ નાગડા, તલકશી હીરજી ગાલા અને માંડવી તાલુકાના ગોધરા ગામના નિરંજન મોરારજી ગોસર, ચંદ્રકાંત લીલાધર શાહ, અશોક વિશનજી છેડા, શાંતીલાલ વેરસી વોરા તથા આસપાસના ગામના કાર્યકરો શુક્રવાર ૭-૩-૨૦૧૪ના ભેગા થઈ ડુમરા તથા ગોધરાની પ્રાથમિક શાળાને ઓગસ્ટ  ૨૦૧૪ સુધીમાં એ પ્લસ (A+) માં લઈ જવાની ચર્ચા કરેલ.

સ્વમુલ્યાંકનથી ફ્રીમાં ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણ પુરું પાડવાના પડકારને હકિકતમાં લાવવાના અભિયાનમાં પોતાના કિંમતી સમયનું દાન કરી શકે એવા કાર્યકરોને www.chhatralaya.blogspot.in નેટ ઉપર સંપર્ક કરવા વિનંત્તિ.

લિ. માનદ મંત્રીઓ, શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેથન.સપર્ક સુત્ર
૧.  દામજી ઉમરશી સાવલા ગામ ડુમરા ૯૯૬૭૫ ૦૫૧૨૫
૨.  પદમશી દેવરાજ નાગડા - ડુમરા ૯૩૨૪૨ ૬૧૧૮૨
૩.  તલકશી હીરજી ગાલા - ડુમરા ૯૩૨૧૧ ૧૯૭૨૯
૪.  નિરંજન મોરારજી ગોસર ગોધરા ૯૮૧૯૩ ૦૬૨૫૪
૫.  ચંદ્રકાંત લીલાધર શાહ ગોધરા ૯૮૨૧૧ ૨૯૩૪૯
૬.  અશોક વિશનજી છેડા ગોધરા  ૯૮૧૯૫ ૪૪૪૦૭
૭   શાંતીલાલ વેરસી વોરા ગોધરા ૯૦૨૯૭ ૧૦૨૩૯
૮.  કાનજી શામજી ખીમસરીઆ ઉનડોઠ મોટી ૭૬૬૬૮ ૧૮૧૮૫
૯.  વલ્લભજી કેશવજી વોરા નારાણપર ૯૮૨૦૦ ૮૬૮૧૩
૧૦  હીરજી રતનશી વોરા વરંડી મોટી ૯૮૨૦૬ ૮૨૯૫૬

Monday, March 03, 2014

કારોબારી સભા શુક્રવાર ૭-૩-૧૪ના ૩:૩૦ વાગે


શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન

સંસ્થાના કારોબારી સભાસદોને મોકલેલ પરિપત્ર મુજબ 
કારોબારી સભા 
શુક્રવાર તારીખ ૦૭-૦૩-૨૦૧૪ના ૩:૩૦ વાગે 
મળશે.


લિ.
માનદ મંત્રીઓ.
ફોન : ૨૩૪૮ ૦૦૦૭
www.chhatralaya.blogspot.in

Saturday, March 01, 2014

શિક્ષણ પ્રચાર પ્રસાર અભિયાન

Sunday, February 09, 2014

મફત અને ફરજીયાત પ્રાથમીક શીક્ષણ : V K Vora


વેબ ગુર્જરી ઉપર મારી કોમેન્ટ જોવા આના પર કલીક કરો.  V K Vora


શીક્ષણના અધીકાર અધીનીયમ પછી મફત અને ફરજીયાત શીક્ષણમાં નેટ, વેબ અને બ્લોગ ઉપર પ્રગત્તી દેખાઈ આવે છે. કેન્દ્ર સાથે રાજ્ય, જીલ્લા, તાલુકા કે બ્લોક અને ઠેઠ ગામડાંની પ્રાથમીક શાળાઓ જોડાઈ ગઈ છે.

પોરબંદર જીલ્લાના રાણાવાવ તાલુકાના બ્લોગ ઉપર સમાચાર છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એકેડેમી ઓફ એડમીનીસ્ટ્રેશન મૈસુરીથી ૧૮ આઈએએસ ઓફીસરોએ પોતાની તાલીમના ભાગરુપે રાણાવાવ અને વીરપુરની પ્રાથમીક શાળાની મુલાકાત લીધેલ છે.

આવા તાલુકા લેવલના બ્લોગના કોઓર્ડીનેટર વેબ ગુર્જરી સાથે જોડાઈ પોતાનું યોગદાન,પોસ્ટ કે કોમેન્ટ દ્વારા હાજરી પુરાવે એ માટે કોશીષ કરવી જોઈએ. બધા તાલુકાના બ્લોગ હજી કામ કરતા નથી જેમકે કચ્છના અબડાસા, માંડવી, ભુજ તાલુકાના બ્લોગ બની ગયા છે પણ માહીતી બહુજ ઓછી છે અથવા કાંઇજ માહીતી નથી.

કચ્છની પ્રાથમિક શાળાના અમુક બ્લોગની માહીતી ઉપરથી ખબર પડે છે કે ગામડાંની પ્રાથમીક શાળાના શીક્ષકો શાળામાં જોડાઈ ગયા પછી અભ્યાસ ચાલુ રાખતાં બીએ, એમએ, બી.ઍડ અને પીએચડી સુધી અભ્યાસ કરેલ છે.


રાણાવાવ તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના પર કલીક કરો.


નવાનદીસર ગામની પ્રાથમીક શાળાનો બ્લોગ જોવા આના પર કલીક કરો.


નખત્રાણા તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના ઉપર કલીક કરોગંધીધામ તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના ઉપર કલીક કરો


ભચાઉ તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના ઉપર કલીક કરો