શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Sunday, February 09, 2014

મફત અને ફરજીયાત પ્રાથમીક શીક્ષણ : V K Vora


વેબ ગુર્જરી ઉપર મારી કોમેન્ટ જોવા આના પર કલીક કરો.  V K Vora


શીક્ષણના અધીકાર અધીનીયમ પછી મફત અને ફરજીયાત શીક્ષણમાં નેટ, વેબ અને બ્લોગ ઉપર પ્રગત્તી દેખાઈ આવે છે. કેન્દ્ર સાથે રાજ્ય, જીલ્લા, તાલુકા કે બ્લોક અને ઠેઠ ગામડાંની પ્રાથમીક શાળાઓ જોડાઈ ગઈ છે.

પોરબંદર જીલ્લાના રાણાવાવ તાલુકાના બ્લોગ ઉપર સમાચાર છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એકેડેમી ઓફ એડમીનીસ્ટ્રેશન મૈસુરીથી ૧૮ આઈએએસ ઓફીસરોએ પોતાની તાલીમના ભાગરુપે રાણાવાવ અને વીરપુરની પ્રાથમીક શાળાની મુલાકાત લીધેલ છે.

આવા તાલુકા લેવલના બ્લોગના કોઓર્ડીનેટર વેબ ગુર્જરી સાથે જોડાઈ પોતાનું યોગદાન,પોસ્ટ કે કોમેન્ટ દ્વારા હાજરી પુરાવે એ માટે કોશીષ કરવી જોઈએ. બધા તાલુકાના બ્લોગ હજી કામ કરતા નથી જેમકે કચ્છના અબડાસા, માંડવી, ભુજ તાલુકાના બ્લોગ બની ગયા છે પણ માહીતી બહુજ ઓછી છે અથવા કાંઇજ માહીતી નથી.

કચ્છની પ્રાથમિક શાળાના અમુક બ્લોગની માહીતી ઉપરથી ખબર પડે છે કે ગામડાંની પ્રાથમીક શાળાના શીક્ષકો શાળામાં જોડાઈ ગયા પછી અભ્યાસ ચાલુ રાખતાં બીએ, એમએ, બી.ઍડ અને પીએચડી સુધી અભ્યાસ કરેલ છે.


રાણાવાવ તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના પર કલીક કરો.


નવાનદીસર ગામની પ્રાથમીક શાળાનો બ્લોગ જોવા આના પર કલીક કરો.


નખત્રાણા તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના ઉપર કલીક કરોગંધીધામ તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના ઉપર કલીક કરો


ભચાઉ તાલુકાના બીઆરસીનો બ્લોગ જોવા આના ઉપર કલીક કરો


No comments:

Post a Comment

કોમેન્ટ મુકવા બદલ આભાર !!!