શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Tuesday, May 20, 2014

ડુમરા બોર્ડીંગ અને ગોધરા કન્યા છાત્રાલય સંસ્થાના વર્તમાન ટ્રસ્ટબોર્ડના ચેરમેન, આદરણીય વડીલ મુરબ્બી શ્રી ખીમજીભાઈ રણશી છેડાને નતમસ્તકે આદરાંજલીડુમરા બોર્ડીંગ અને ગોધરા કન્યા છાત્રાલય સંસ્થાના વર્તમાન ટ્રસ્ટબોર્ડના ચેરમેન, આદરણીય વડીલ મુરબ્બી શ્રી ખીમજીભાઈ રણશી છેડાને નતમસ્તકે આદરાંજલીMonday, May 19, 2014

ડુમરા બોર્ડીંગ - ઈતીહાસ - હીરાલાલ વેલજી ઊનડોઠ વાલા તથા છાત્રાલય બોર્ડીંગ લવાજમ રસીદ

ડુમરા બોર્ડીંગ - ઈતીહાસ - તથા છાત્રાલય બોર્ડીંગ લવાજમ રસીદ

લિ. હીરાલાલ વેલજી ઊનડોઠ વાલા Friday, May 09, 2014

સેવાના સારથી - માનવતાના મસીહાને શ્રધ્ધાંજલિ - કચ્છ ગોધરાના શ્રી તલકશી વશનજી લખમશી લધા ગોસર
સેવાના સારથી - માનવતાના મસીહાને શ્રધ્ધાંજલિ - 
કચ્છ ગોધરાના શ્રી તલકશી વશનજી લખમશી લધા ગોસરWednesday, May 07, 2014

New Application for admission

        નામ                              ધોરણ              ગામ           ફોન નબર
              11  ગોસ્વામી કોમલ મહેશનાથ          10            લાકડીયા            90 998 64154
              12 જેઠવા માનસીબા હરિશ્ચન્દ્ર             8             કેરા                   99 794 89837
              13 પંડ્યા  અંકિતા ખરાશંકર                              છસરા                99 787 38016
             14 ખાંડેકા  દેવ્યાની ઠાકરશી                9           અંજાર                 98 256 79479
             15 ગોસ્વામી' કોમલ દેવગર                 6        જામનગર               93 779 64198
             16 સોઢા દિવ્યાબા  નારાણજી               9          જીયાપર               99 787 39074
             17 જાટિયા નિરાલી  ચન્નાભાઈ             9  નગા વલાડિયા               78 746 40213
             18 ભગત રિધ્ધી અમૃતલાલ                8     મેરાઉ                       94 290 42580
             19 પટેલ  રચના નરસિહ ભાઈ             9   બિદડા                       
             20 જાડેજા પૂજા વનરાજ સિહ              9   નાના રતડિયા              99 139 52326
            21 બંસી  અરવિંદભાઈ ભીમાણી            8     મેરાઉ                       98 793 26269
            22 નાકરાણી મોનિકા સુરેશભાઈ            8     બિદડા                
            23 ગોસ્વામી  અશ્વિની પ્રફુલ્લ ગર          9   સુખપર  રોહા                 99 782 49440
            24 શેઠ શ્રી બાબુભાઈ નાગ્રેચા વાળા એ કહ્યું છે કે 2 કોઠારા થી દીકરીઓ તેઓ મોકલશે              

ફોન થી આવેલ છે. યાદી :

ફોન થી આવેલ છે। એની યાદી મોકલું છુ                                                    
                                   નામ                                    ધોરણ              ગામ             મોબાઈલ નબર                  
                       1   હંસા  દેવજી  રાજા ભોપા                      9              વડવા ભોપા    નખત્રાણા 
                        2  જશું બેન માંડા વાકા ભોપા                   9             વડવા ભોપા   નખત્રાણા
                      3   વિજુ  રાગા રબારી                              9             પદમ પુર    માંડવી
                      4  ગીતા દેવજી રાજા ભોપા                        7           વડવા ભોપા  નખત્રાણા
                      5  જોષી ઈશ્વરી ભીમસેન                           6          મોતાભાડીયા        98 256 22614
                      6 જોષી  ખુશાલી પ્રકાશભાઈ                    10        રાજકોટ                 97 140 26397   
                     7 મોતા કોમલ દિનેશભાઈ                         8          મસ્કા                    97 271 72084
                     8 ખોડ તૃપ્તિ જટુભા                                 6        ગેલડા                    94 286 82940
                     9 સંઘવી રિયા નરેન્દ્ર ભાઈ                         9           ભુજ                  98 253 80809
                    10 સોલંકી ધૃતિ પ્રવીણ ભાઈ નાનજી             9        ભુજપુર                  99 259 49974