શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Saturday, April 30, 2016

01.04.2015 to 31.03.2016..... ईंन्कम टेक्ष रीटर्न अने चेरीटी कमीश्नर रिटर्न नी विगतो...


01.04.2015  to 31.03.2016.....  ईंन्कम टेक्ष रीटर्न अने चेरीटी कमीश्नर रिटर्न नी विगतो...Thursday, April 28, 2016

दाननी जाहेरात - खबरपत्रिका - 20160430

Wednesday, April 20, 2016

खबरपत्रिका - बुधवार तारीख 20.04.2016.. पाना नम्बर 11

खबरपत्रिका - बुधवार तारीख 20.04.2016.. पाना नम्बर 11https://3.bp.blogspot.com/-newfS01Hm5g/VxbuTpiMhyI/AAAAAAAACcQ/-QQCEhYmbd4XmdhujXmttHxtZktfnscOgCLcB/s1600/kts%2Badvt%2B20160420.jpg


Friday, April 15, 2016

साधु तो चलता फिरता भला... श्री देवरक्षिताश्रीजी महाराह साहेब, M.A., M. Phil., Ph.D.,


साधु तो चलता फिरता भला...

Sunday, April 03, 2016

दाननी जाहेरात - खबरपत्रिका रविवार तारीख 03.04.2016 पाना नम्बर 13


दाननी जाहेरात - खबरपत्रिका रविवार तारीख 03.04.2016  पाना नम्बर  13https://1.bp.blogspot.com/-r0qBMAe9Jns/VwHMVjSuhMI/AAAAAAAACWY/4owCGEPbal8RuP7O_Zp0QAyEJMzhoH9rw/s1600/56tt.jpg


Saturday, April 02, 2016

Khabar Patrika Thursday 31.03.2016 Page 3. Donation Advt. Khabar Patrika Saturday 02.04.2016 Page 4. Donation Advt.

Khabar Patrika Thursday 31.03.2016 Page 3. Donation Advt.
Khabar Patrika Saturday 02.04.2016 Page 4. Donation Advt.

https://2.bp.blogspot.com/-C-autRdqJHo/Vvxl-Os2-II/AAAAAAAACVU/V-H-3IDrWBoLbGHMMnR5fbZRufXr368lg/s1600/kts%2Badvt.jpg
Friday, April 01, 2016

समाज सेवीका - गोधरा कन्या छात्रालय. सरलाबेन देढीया, गाम - भुजपुर


समाज सेवीका - गोधरा कन्या छात्रालय.  सरलाबेन देढीया, गाम - भुजपुर


KTS Donation Advertisement 20170317