શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Friday, August 26, 2016

અનુદાન જાહેરાત ખબરપત્રિકા શનિવાર તારીખ ૨૭.૦૮.૨૦૧૬. પાના નમ્બર ૩૦અનુદાન જાહેરાત ખબરપત્રિકા  શનિવાર તારીખ ૨૭.૦૮.૨૦૧૬. પાના નમ્બર ૩૦

https://3.bp.blogspot.com/-tPPsyEy-_jY/V8AP1j7f5NI/AAAAAAAADDg/0DV5QGNPfXwYd-Tauua2wTVi7R45vhoOwCLcB/s1600/kts%2B1122vkv%2B001.jpg


https://4.bp.blogspot.com/-xuF_bU-JQaU/V8BPvvGwNrI/AAAAAAAADDw/Tma3YIHHGi06sgG-LDQMrXvMb1fwkX1sQCLcB/s1600/ttyy.jpgTuesday, August 16, 2016

अंतिम यात्रा - श्री भुपेन्द्र कुंवरजी शीवजी विसरीया - बाडा - ट्रस्टी - श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन विद्यानिकेतन...