શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Thursday, April 20, 2017

कन्या छात्रालय मां प्रवेश माटे सुचना धोरण 6-7-8-9-10-11-12 माटे.

कन्या छात्रालय मां प्रवेश माटे सुचना
धोरण 6-7-8-9-10-11-12 माटे.
http://www.chhatralaya.in/2014/04/blog-post.html#comment-form

उपर लीन्कने कलीक करवुं.

Saturday, April 01, 2017

Donation Advertisement dated 20170402

Donation Advertisement dated 20170402


દાનની જાહેરાત ગુરુવાર તારીખ 20170406


દાનની જાહેરાત ગુરુવાર તારીખ 20170406https://1.bp.blogspot.com/-o1EFusJxF1A/WOUCkAeiReI/AAAAAAAAE_k/of_TSxEGE6IsGi7JVvA11oGdPSAG2NliQCLcB/s1600/KTS%2B20170406.jpgDonation Advertisement Dated 20170410

Donation Advertisement Patrika Dated 16.04.2017 Page 27...

Donation Advertisement Patrika Dated 16.04.2017 Page 27...दाननी जाहेरात... खबर पत्रिका शुक्रवार तारीख 21.04.2017 पाना नंबर 24दाननी जाहेरात... खबर पत्रिका शुक्रवार तारीख 21.04.2017 पाना नंबर  24


https://2.bp.blogspot.com/-gn18qaoljT0/WPjGVzvsBtI/AAAAAAAAFD0/IdnDR2JXASc7Cto7NpKTWN2yRFZtjMJSACLcB/s1600/kts%2Badvt.jpgDonation Patrika Tuesday 16.05.2017

દાનની જાહેરાત ખબરપત્રિકા...दाननी जाहेरात पत्रिका बुधवार तारीख 17.12.2017 पाना नंम्बर 19
દાનની જાહેરાત ખબરપત્રિકા  06.10.2017
Donation Advertisement Patrika Wednesday 28.06.2017 page 10

KTS Donation Advertisement. Date 20170506